Menu
Kosár

 Ez a dokumentum PDF formában is elérhető ide kattintva

Adatkezelési tájékoztatás Ügyfelek részére

1.       Adatkezelő

 

-       ACROBAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2112 Veresegyház, Dénár utca 18., adószám: 23027202-2-13, ügyvezető: Horváth Krisztián), mint Adatkezelő

 

-       képviselőjének neve és elérhetősége:

Név: Horváth Krisztián, telefon:+36 30 466 5247, email: krisztian@cegespolo.eu

 

Adatkezelőnél adatvédelmi tisztségviselő kinevezésére nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a GDPR rendelet 37. cikkében foglalt esetek Adatkezelő adatkezelése körében nem állnak fenn.

 

2.       Adatkezelés jogszabályi alapja

 

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet);

 

-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.);

 

-A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.);

 

- Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.);

 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény).

 

 - 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

3.       Fogalom meghatározások

 

„személyes adat”:(i) azonosított vagy azonosítható természetes személyre/gazdasági társaságra („érintett”) vonatkozó bármely információ; (ii) amelyből azonosítható az a természetes személy/gazdasági társaság, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

4.       Nyilvántartott adatok köre és típusa

 

A nyilvántartott adatokat Adatkezelő kezelésük szerint, az alábbiak szerint csoportosítja.

 

Adattípus megnevezése

Adatkezelés célja

Jogalap

Számviteli bizonylat kiállításával kapcsolatos adatok (cégnév, székhely, adószám)

Az ügylet teljesítése, formai követelményeknek való megfelelés

 

jogszabályon alapuló

email cím, telefon, felhasználó név és jelszó

Az ügylet teljesítése, regisztráció fogadása

szerződés teljesítése

email cím

hírlevél küldése

hozzájáruláson alapuló

 

A rögzítés alapja minden esetben a cégjegyzékben szereplő nyilvános adat tekintettel arra, hogy adatkezelő csak gazdasági társaságokkal létesít jogviszonyt.

 

Amennyiben az Ügyfél számla kiállítását kéri, úgy Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége a számla kiállításához és elszámoláshoz szükséges adatok rögzítése.

Amennyiben az Ügyfél megrendelést ad le, Adatkezelő kötelezettsége fenti adatok rögzítése.

 

 

5.       Adatkezelés időtartama

 

5.1.  Főszabály szerint az adatokat a felhasználáshoz fűződő érdek megszűnését követően, vagy az Ügyfél kérésére haladéktalanul törölni kell.

 

5.2.   Adatkezelő főszabálytól eltérően a törvényen alapuló adatkezeléshez kapcsolódó,  jelen tájékoztató 7.1. és 7.2. pontjában rögzített jogszabályok által megkövetelt adatokat az ott rögzített jogszabályok alapján és ideig őrzi meg.

6.       Adatkezelés helye

 

Az adatok nyilvántartási helye: Az adatok nyilvántartására biztonságos és védett rendszerekben, így az elektronikus belső hálózati meghajtón kerül sor, valamint a jogszabály szerint papír alapon tárolandó iratok őrzése az Adatkezelő székhelyén, zárt szekrényben történik, a jogszabályok előírása alapján.

7.       Adatkezelő adatkezelési céljai, adatok csoportosításának jogalapja

 

 

7.1.  Jogszabályon alapuló adatkezelés

 

A számviteli bizonylatokon megjelenő adatokat az adatkezelő a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján az ügyleti jogviszonyhoz kapcsolódó könyvviteli elszámolástól számított 8 (nyolc) évig őrzi meg.

 

Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi adatokat kezeli.

 

Adattípusok

Adatkezelés célja

Könyvviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok:

név

cím

adószám

könyvelés, számlakibocsátás, számlabefogadás

 

 

 

 

7.2. Szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése

 

Az adatkezelő ezen adatokat az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony megszűnéséig maga kezeli elektronikus úton, ez után haladéktalanul törli.

 

 

Adattípus

Adatkezelés célja

e-mail cím

meta adatok (felhasználónév és jelszó)

 

kapcsolattartás, megrendelés lebonyolításához szükséges adatok

 

Megrendelés fogadásához szükséges adatok (e-mail, telefonszám)

 

Megrendelés fogadása, kapcsolattartás.

 

7.3.Hozzájáruláson alapuló:

 

Adattípus

Adatkezelés célja

e-mail cím

 

hírlevél küldéséhez szükséges adatok

 

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztrációkor megadott email címén megkeresse.

A hírlevél célja, hogy az Adatkezelő reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában az Ügyfelet tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról.

Ezzel az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét Adatkezelő mind a honlapon, mind pedig a hírlevélben található hivatkozás útján biztosítja. Leiratkozás esetén Adatkezelő az Ügyfél minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéséhez feltétlenül szükséges.

 

8.       Az érintett jogai

 

8.1.  Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az érintett által megadott személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában jelölt címére küldött tértivevényes levelében, illetve a hivatkozott pontban jelölt e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett megadott e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az érintettet más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére, címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

 

Adatkezelő a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ, vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

8.2.  Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét, vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

8.3.  Hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és azok kezelésével kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Az Ügyfél személyes adatainak nyilvántartásával, vezetésével kapcsolatos feladatokat csak a munkaköri leírás alapján e feladattal megbízott Adatkezelői munkavállaló, valamint az ügylet teljesítésében részt vevő Adatkezelő munkavállalói láthatják el.  A személyes adatokhoz történő hozzáférésre feljogosított köteles gondoskodni arról, hogy a munkafolyamat során az adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

 

 

8.4.  Törléshez való jog, a személyes adatok megsemmisítése

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

A személyes adatokat tartalmazó iratok példányait adatkezelő megsemmisíti, illetőleg azok elektronikus hozzáférési lehetőségét az adatkezelő megszünteti. A megsemmisítés tényét és időpontját az adott személyes adat kezeléséért személyében felelős személynek jegyzőkönyvben rögzítenie kell, valamint az adatkezelő  megfelelő módon az iratok selejtezéséről gondoskodik.

 

Az elektronikus adathordozón tárolt személyes adatok megsemmisítését a kérdéses állomány könyvtári bejegyzések törlésével kell végezni oly módon, hogy ne lehessen annak eredeti állapotát visszaállítani.

 

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadsághoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

8.5.  Adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.6.  Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

 

 

8.7.  Panasz, jogorvoslathoz való jog

 

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Infomációszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság döntésétől függetlenül az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

8.8.  Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog a GDPR Rendelet 21. cikkében meghatározott esetekben. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, különösen amennyiben az adatkezelés közérdeken alapul, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, továbbá amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.       Adattovábbítás; adatfeldolgozók; adatok harmadik fél felé történő közlése

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatai jelen tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználásra kerülnek az ügylet teljesítése érdekében az ügylettel érintett hatóságok felé továbbításra kerülnek (pl. NAV), illetve az ügylettel összefüggő kötelezettségek teljesítése céljából Adatkezelő kezeli azokat.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 7.1. alatt rögzített személyes adatai továbbításra kerülhetnek a könyvelést végző {Proactive Business Zrt.} (székhely: {8200 Veszprém, Óváros tér 24. 1 em. 2 ajtó.}., képviseli: {Mórász márton}) felé, az adatkezelő – különösen számlák kezeléséhez kapcsolódó - jogszabályi kötelezettségének teljesítése céljából.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy adatai továbbításra kerülhetnek a NAV, mint adatfeldolgozó felé.

 

Ügyfél továbbá jelen tájékoztatás aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben ügyleti díjat bankszámlára történő átutalással teljesíti Adatkezelő részére, annyiban a számlavezető pénzintézet tudomást szerez az ügyleti díj összegéről, valamint az Ügyfél személyéről.

 

Bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett adatközlő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.