Menu
Kosár

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

(1)  Az Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) Eladó és Vevői közötti üzleti kapcsolatokra vonatkoznak. Az Acrobat Kft. (2112-Veresegyház, Dénár u. 18., adószám: 23027202-2-13, továbbiakban: Eladó), érvényes adószámmal rendelkező vállalatok, vállalkozások, vagy egyéni vállalkozók számára végez értékesítést (B2B, B2G). Az ÁSZF érvényes bármely Vevő bármely vásárlására.

 

ELADÓ ADATAI

·         Neve: Acrobat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cegespolo.eu)

·         Székhelye: 2112, Veresegyház, Dénár u. 18.

·         Telephelye: 2112, Veresegyház, Dénár u. 18.

·         E-mail címe: himzes@cegespolo.eu

·         Telefonszáma: +36 304544699

·         Cégjegyzékszáma: 13 09 142089

·         Adószáma: 23027202-2-13

·         A szerződés nyelve: magyar

(2) A felek között a weboldalon, vagy más írásos formában (e-mail) leadott megrendelés hivatalos visszaigazolásával jön létre a szerződéses jogviszony.

 

(3) A Vevőkkel kötött egyedi megállapodások az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérő feltételeket határozhatnak meg, feltéve, hogy azok mindkét fél által elfogadottan, írásban jöttek létre.

 

(4) A felek közti szerződés létrejöttét követően bármilyen nyilatkozat értesítés (pl. határidők módosítása, hiány/kár bejelentése, szerződés felmondása) kizárólag írásban történhet.

 

(5)  Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által, a felé továbbított megrendelések szerinti, termékszállítást elvégzi. A Vevő vállalja, hogy a megrendelt terméket átveszi és a vételárat megfizeti.

 

(6) A megrendelés leadásával a Vevő elismeri, hogy a rendelés leadását megelőzően megismerte, és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

(7) Eladó jogosult az ÁSZF rendelkezésit egyoldalúan módosítani azzal, hogy a már folyamatban lévő szállításokra a megrendeléskori ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

2. Szerződéskötés

(1) Eladó honlapján (cegespolo.eu), valamint a katalógusaiban feltüntetett termékleírások és specifikációk nem járnak semmiféle ajánlati kötöttséggel (ajánlati kötelezettségre való felhívás).

 

(2) A felek között a szerződés a Vevő írásbeli megrendelésének Eladó általi, egyeztetett tartalmú, írásbeli visszaigazolásával jön létre.

 

(3) A megrendelés történhet:

a. a www.cegespolo.eu weboldalon keresztül történő megrendeléssel, melyre az ott meghatározott szabályok az irányadók;

b. A Eladó ügyfélszolgálatán e-mailben.

(4) A regisztráció során a vállalkozás számlázási és szállítási adatainak megadása kötelező. Az itt rögzített adatokat Eladó kizárólag a számlázási és szállítási tevékenységhez használja fel, azokat harmadik félnek át nem adja. Az ezzel kapcsolatos információk a www.cegespolo.eu honlapon elérhetőek, illetve Eladó Ügyfélszolgálata is segít a regisztrációban. Az Vevő köteles a jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a jelszó a Vevőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal.

 

(5)  Eladó ügyfélszolgálati elérhetősége a weboldalon a „Kapcsolat” parancsikon alatt található.

 

3. Fizetési feltételek, a fizetés módja, határideje

(1) A termékek nettó árai Eladó www.cegespolo.eu weboldalon kerül kihirdetésre. A magyarországi árak esetén mindenkori jogszabályok alapján megállapított ÁFA kerül felszámításra. Magyarországon kívüli szállítás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség és annak mértéke a vonatkozó szabályok szerint kerül felszámításra.

 

(2) A számlázás az áru szállításra történő átadásakor történik meg. Előre fizetés esetén Díjbekérő (Proforma) vagy Előlegszámla számla kerül kiállításra.

 

(3) Egyedi árajánlat kiadása a termékek vonatkozásában az ügyfélszolgálatnál kezdeményezhető.

 

(4) Eladó a Vevő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke évi 20 %, a késedelem minden napja után arányosan számítandó. Fizetési késedelem esetén Eladó írásbeli felszólítást küldhet e-mail vagy posta útján, melynek díja 10.000 Ft + ÁFA. A fizetési felszólítás nem feltétele Eladó elállási joga gyakorlásának, vagy annak, hogy  Eladó a követelés behajtása érdekében intézkedjen,  melynek költségei a Vevőt terhelik.

 

(5) Amennyiben a szerződés megkötését követően vélelmezhető, hogy a vételár Vevő általi kiegyenlítését veszély fenyegeti a Vevő fizetési teljesítőképessége miatt, vagy Vevő bármely korábbi fizetési kötelezettségével késedelembe esett, úgy Eladó jogosult a szállítást megtagadni és a szerződéstől elállni, vagy a szállítást felfüggeszteni.

 

(6) A fizetés az alábbi módokon történhet:

a) Banki átutalással  Eladó számlán megadott pénzforgalmi jelzőszámára;

b) Készpénzzel a szállításkor (Utánvét vagy a hímző műhelyben történő átvételkor).

 

4. A termék megtekintése, Szállítási költségek

(1) A termékek  Eladó hímző műhelyében megtekinthetőek. A bemutató termékek bizományi elvitelére, megvásárlására egyeztetés után van lehetőség. Amennyiben bármely minta kiadásra kerül és azok két héten belül nem kerülnek vissza a bemutatóterembe, kiszámlázásra kerül.

 

(2) Eladó termékmintát kizárólag vásárlás keretében tud biztosítani. A termékmintát – hibás teljesítés esetét kivéve – az Eladó nem veszi vissza.

 

(4) A szállításokat Eladó az általa meghatározott fuvarozóval bonyolítja le.

 

(5) A szállítás 50.000 Ft + ÁFA érték felett ingyenes. 50.000 Ft + ÁFA rendelési érték alatti kiszállítás esetében csomagonként 2.500 Ft + ÁFA szállítási költség kerül felszámításra. A 2.500 Ft + ÁFA szállítási költség részteljesítés esetén is felszámításra kerül. Amennyiben utánvétes szállítást végzünk, úgy értékhatártól függetlenül, minden esetben 500 HUF + ÁFA utánvét költség kerül kiszámlázásra.

 

(6) Amennyiben a megrendelt  termékek adatlapján szerepel a megjegyzés, hogy import szállítási költség (is) terheli, úgy ez a költség értékhatártól és a rendelt mennyiségtől függetlenül kiszámlázásra kerül. Ezekről a weboldalon bővebb tájékoztató található.

 

(7) A szállítási költségekkel együtt kerül elszámolásra a csomagolási költség, a fuvarozási okmányok költsége, valamint a normál szállítás keretein belül felmerülő szállítási és kézbesítési költség. A szállítás célországától függően felmerülő esetleges vámköltségek a Vevőt terhelik, a vámokmányok kiállítása a Vevő feladata. A sürgős megrendelésből adódó többletköltségek (expressz küldemény, futárszolgálat vagy ehhez hasonló szolgáltatás) minden esetben a Vevőt terhelik.

 

5. Vevő általi beszámítás, visszatartási jog

Eladó követeléseivel szembeni beszámításra Vevő csak akkor jogosult, ha a Vevő ellenkövetelése jogerős bírói határozat alapján megállapításra került, vagy ha azt Eladó írásban elismerte és nem vitatja, elfogadta. Vevő a beszámítási jogát csak a jogszabályok szerint a jelen ÁSZF-el összhangban gyakorolhatja.

 

6. Szállítási határidő és szállítási késedelem

 

(1) A teljesítési időpontok, illetve szállítási határidők kizárólag Eladói kötelezettség nélküli, tájékoztató jellegű nyilatkozatok, azokhoz joghatás nem fűződik, kivéve, ha azokat a Felek közösen írásban, kifejezetten kötelező érvényűnek állapítják meg. Eladó általános (nem kötelező erejű) szállítási határideje készleten lévő termékek esetén 2-14 munkanap. Az országonkénti általános szállítási határidőkről az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. A teljesítés, szállítás időpontja a megrendelt termékek Eladó által a kiszállítást végző futárszolgálat részére történő átadását jelenti.

 

(2) Ha Eladó egy kifejezetten (a fenti pont szerint rögzített) kötelezőként megállapított szállítási határidővel a számára felróható okból késedelembe esik, Vevő köteles egyszer legalább nyolc napos póthatáridőt megjelölni a megrendelés teljesítése céljából. Ha Eladó ezt a határidőt is elmulasztja, úgy Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

 

(3) Ha Eladó a kötelező szállítási határidőket rajta kívül álló okból nem tudja betartani, erről haladéktalanul értesíti Vevőt és egyúttal új várható szállítási határidőt ad meg. Ha Eladó teljesítése az új szállítási határidőn belül sem történik meg rajta kívül álló okból (pl.beszállítói vagy gyártói késedelem) , úgy Eladó jogosult egyoldalúan, részben vagy egészben elállni a szerződéstől, és köteles a már kifizetett ellenszolgáltatást azonnal visszatéríti. Vevő ezen okból semminemű kártalanításra, kártérítésre nem tarthat igényt.

 

7. Szállítás, kockázat átszállása, elfogadás, elfogadási késedelem

 

(1) A teljesítés raktárról történik, mely egyben a teljesítés helye is. Vevő kérésére a termék egy másik rendeltetési helyre kerül/kerülhet leszállításra.

 

(2) A termék elvesztésének vagy megrongálódásának kockázatából adódó felelősség a teljesítés pillanatában, másik rendeltetési helyre történő szállítás esetén pedig a termék speditőrnek, fuvarozónak vagy más, a kiszállítást végző

személynek vagy intézménynek történő átadásakor száll át Vevőre. A termék elvesztésének vagy megrongálódásának esetére Eladó a kártérítési felelősségét kizárja.

 

(3) Ha Vevő termék átvételével késedelembe esik, vagy az azzal kapcsolatos közreműködést elmulasztja, vagy Eladó szállítmánya bármely más Vevőnek felróható okból késedelembe esik, úgy Eladó jogosult az emiatt keletkezett károkért, beleértve a többletköltségeket (pl. tárolási költségeket) kártérítést követelni.

 

8. A tulajdonjog fenntartása

 

(1) A megrendelés teljesítése a tulajdonjog fenntartása mellett megy végbe. Eladó fenntartja termékeinek tulajdonjogát a teljesítésből származó összes követelésének megfizetéséig.

 

(2) Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult a szerződéstől való elállás hiányában a termékek visszaszolgáltatását kérni. Vevő birtokvédelmi jogáról az ilyen esetekre lemond.

 

(3) Vevő Eladó követeléseinek biztosítékaként Eladóra ruházza át Vevő vásárlóival szembeni követeléseit, mely a feldolgozott vagy emblémázott termékre is érvényes.

 

9. Színmegjelölések és méretek

(1) Eladó a terméket amelyeket emblémáz, külső gyártótól szerzi be. Eladó színegyezést az alapanyag (cérna) gyártó, vagy pantone skálája alapján tud biztosítani. Amennyiben a megadott színszám nincs nagykereskedelmi forgalomban, úgy a hozzá legközelebbi színszámot használja az Eladó.

Erre tekintettel Eladó kiadványaiban (katalógus, internet, stb.) meghatározott színmegjelölések nem tartoznak egységes szabványok hatálya alá, azok tájékoztató jellegűek. Ugyanez vonatkozik a címkéken feltüntetett méretekre. Származási helytől függően a beszerzett termékek méretei, anyagminőségei  és színei változnak. Ezen adatok alapján nem lehet tényleges színekre, anyagokra és méretekre következtetni. 

 

(2) A fentiek alapján a tényleges méret/anyagminőség/színeltérések nem szolgálnak alapul kártérítési igény vagy hibás teljesítésből származó igény érvényesítésére, amennyiben a leszállított termék anyagában (pl.70% pamut), méretben (pl. L) és árnyalattól független színben (pl. piros) a megrendelésnek megfelel.

 

(3) A termékeltérések (különösen méreteltérések, színeltérések, minőségi eltérések) nagykereskedelmi forgalomban elfogadott toleranciája +/-5 %, azaz ezen tartományon belüli bárminemű eltérés nem alapoz meg Vevői szavatossági vagy kártérítési igényt.

 

10. Hibás teljesítés

 

(1) Amennyiben a leszállított termék a mintától +/-5%-nál nagyobb eltérést mutat, vagy rendeltetésszerű használatra, felhasználásra nem alkalmas, vevő csak az esetben jogosult hibás teljesítés miatt szabatossági igényt előterjeszteni azzal, hogy elsődlegesen kijavítást/kicserélést kérhet, amelyre megfelelő póthatáridőt köteles biztosítani.

 

(2) Vevő hibás teljesítéssel kapcsolatos igénye érvényesítésének minden esetben előfeltétele, hogy Vevő eleget tett a törvény szerinti ellenőrzés és kifogás emelés követelményeinek. A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul, de legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül kell írásban jelezni és megkifogásolni, rejtett hibák esetén az ismertté válásukat követő 6 hónapon belül kell jelezni az Eladó felé.

 

(3) A megkifogásolt terméket Vevő egy írásban előre meghatározott időpontban, Eladó mindenkori székhelyén/telephelyén köteles Eladónak átadni.

 A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(4) A hibás teljesítés orvoslása a vevő választása alapján a hiba javításával vagy hibátlan cseretermék szállításával megy végbe. Ilyen esetben Vevő sem a vételár csökkentésére, sem pedig a szállítástól való elállásra vagy kártérítésre nem jogosult. Amennyiben a hiba kijavítása három alkalommal is eredménytelen lesz Vevő - választása alapján - jogosult a vételár csökkentésére vagy a szerződéstől való elállásra.

 

(5) Hibás teljesítés esetén Vevő a Ptk. szerinti kártérítési igényét csak abban az esetben érvényesítheti, amennyiben az utólagos teljesítés sikertelen volt.

 

11. Egyéb felelősség

 

(1) Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezéseiből más nem következik, a felek kötelezettségeik megszegése esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint felelnek az általuk okozott kárért.

 

 

12. A termék visszaküldése

 

(1) Eladó a termékeket NEM VÁSÁROLJA vissza.

 

Egyedileg emblémázott termék annak rendeltetésénál fogva, fehérnemű pedig higiéniai okokból nem cserélhető ki.

 

Üzleti megfontolásból Eladó kivételes esetekben, egyedi megállapodással fogad csak visszárut.

 

Emblémázott, egyediesített termékeket Eladó nem vesz vissza, azok ellenértékét Vevő minden esetben köteles megtéríteni. 

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy mivel a Termék egyedileg kerül legyártásra Vevő igényére szabva, így a Vevő (az Eladó által elfogadott Megrendelés után) nem jogosult a vásárlástól elállni, vagy a jelen szerződést egyéb módon megszüntetni.

 

(2) A termék visszaküldése kizárólag  Eladó által kiállított visszaküldési utalvány alapján történhet. A visszaküldési utalvány kizárólag írásban, e-mailben igényelhető. Ezen utalvány hiányában a visszaküldés nem lehetséges.

 

 

(3) A termékcserével kapcsolatos szállítási költségek a Vevőnek felszámításra kerülnek. Amennyiben olyan termék kerül visszaküldésre, mely közvetlenül a külföldi raktárból lett rendelve, a szállítási költségek a külföldi raktárba történő visszaszállítást is tartalmazzák.

 

 

13. Elévülés

A felek egymással szembeni követelései a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések szerint évülnek el, amennyiben arról a felek külön írásban nem állapodtak meg.

 

14. Alkalmazandó jog, joghatóság, irányadó nyelv

(1) A jelen ÁSZF-re és az ennek alapján esetlegesen kötött egyedi szerződésekre Magyarország joghatósága és Magyarország jogszabályai, elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

(2) A felek a köztük keletkezett vitát elsősorban békés úton kívánják rendezni. Békés rendezés hiányában Felek az Eladó mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. illetékességgel rendelkező bíróság jár el a jogvita eldöntése során.

 

 

15. Részleges érvénytelenség

 

(1) Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése egészben vagy részben érvénytelen vagy hatálytalan, a fennmaradó rendelkezések vagy azok részeinek rendelkezései érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányzó rendelkezések helyébe a megfelelő törvényes rendelkezések lépnek. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

16. Kapcsolattartás:

A Felek közötti kapcsolattartás elsődleges módja: e-mail levelezés. A kapcsolattartás további módja: postai út, e-mail, szükség esetén telefon, elektronikus vagy postai úton történő haladéktalan írásbeli megerősítéssel.

 

Bármelyik fél részére elküldött értesítést a következő időpontban kell kézbesítettnek tekinteni:

 

- személyes kézbesítés esetén: azon a napon, amikor a küldeményt a címzettnek igazoltan átadják

 

- postai kézbesítés esetén: az igazolt átvétel napján; illetve, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az átvételt megtagadta, az átvétel megtagadásának napján, ha pedig a címzett az iratot nem kereste, vagy a címzett elköltözött, avagy a címzett által megadott cím elégtelen, vagy a címzett ismeretlen, avagy minden egyéb olyan esetben, amennyiben a kézbesítés sikertelensége nem feladó magatartására vezethető vissza: a postai feladást követő 5. (ötödik) munkanapon.

 

-                 email: a küldést követő első munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

17. Vegyes rendelkezések

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó által készített grafika az Eladó szellemi terméke, annak jogosulatlan felhasználása esetén az Eladó ebből eredő kárának megtérítésére köteles.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a vele szemben fennálló követelését jogosult engedményezni harmadik személyre, ideértve követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságot is.


Eladó a Megrendelés teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

 

Vevő a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendeléssel kapcsolatosan semmilyen olyan intézkedést nem tesz, magatartást nem folytat, amely a Megrendelés megvalósítását hátráltatja, vagy meghiúsítja.

Amennyiben az Eladó a szerződés és annak mellékletei alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 

Jelen ÁSZF-től bárminemű eltérő gyakorlat a felek között kizárólag írásban érvényesen köthető ki.  

Vevő kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen szerződés mellékletét képező, Eladói Általános Szerződési feltételeket megismerte, annak tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.